ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขในการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาดดังต่อไปนี้ 1. ผู้สนใจที่จะเข้าสู้ราคาขายทอดตลาด ให้ไปติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดดังกล่าวข้างต้น ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร 0 3634 0734-5 ในวันเวลาราชการ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 2. กำหนดการขายทอดตลาดจะดำเนินการโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น. และเริ่มประมูลในเวลา 10.40 – 12.00 น. 3. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ต้องลงลายมือชื่อไว้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดของทางราชการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ และจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัท และหนังสือมอบอำนาจ จึงจะมีสิทธิเข้าสู่ราคาในวันเข้าสู้ราคา ผู้เข้าสู้ราคาทุกรายจะต้องมอบบัตรประจำตัวประชาชนทันที 4. ผู้เข้าสู้ราคาขายทอดตลาดเมื่อประมูลซื้อทอดตลาดได้แล้ว จะต้องชำระเงินค่าสิ่งของเต็มจำนวนที่ประมูลได้เป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี หากไม่นำเงินมาชำระ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จะยึดบัตรประจำตัวประชาชนไว้ และจะนำครุภัณฑ์ออกขายใหม่อีกครั้ง และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาคนเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด และต้องชำระเงินที่ขาดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จึงจะคืนบัตรประจำตัวประชาชนให้ 5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายในอันที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งของที่จะขายนั้น ๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 6. การขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ให้ราคาหรือให้ราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี กำหนดไว้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จะยกเลิกการขายและจะประกาศขายทอดตลาดใหม่ในโอกาสต่อไป 7. คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่ขายครุภัณฑ์ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ให้ราคาสูงสุดก็ได้หากพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นไม่น่าเชื่อถือ และไม่เป็นผลดีแก่ทางราชการ หรือเห็นว่ามีการเสนอราคาแข่งขันกันโดยไม่สุจริต 8. ผู้ประมูลซื้อทอดตลาดได้ จะต้องไปทำการขนย้ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด ออกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ภายในระยะเวลา 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ประมูลซื้อได้ หากไม่ทำการขนย้ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องถูกปรับเป็นเงินสดในอัตราวันละ 100 บาท 9. สถานที่ประมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่ราชการ กรณีที่ผู้สนใจจะเข้ามาทำการประมูลซื้อสิ่งของ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จะต้องช่วยกันรักษาความสงบห้ามมิให้ส่งเสียงดัง กล่าววาจาไม่สุภาพ เป็นที่รบกวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือผู้มาติดต่อกับทางราชการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จะพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี 10. ผู้ประมูลได้จะนำครุภัณฑ์ไปไม่ได้จนกว่าจะชำระเงินให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จนครบถ้วนถูกต้อง พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงและผู้ซื้อจะต้องรับมอบครุภัณฑ์ไป มิฉะนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 11. ผู้ประมูลได้เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจพึงมีในการโอนครุภัณฑ์หรือทะเบียนที่ซื้อทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 (นายธีระชัย มังกรทอง) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ ปี 2562 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ลำดับที่ รายการ จำนวน เครื่อง 1. เครื่องขยายเสียงแบบสะพายไหล่ ขนาด 15 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ สปจ.สบ 15 1 เครื่อง 2. เครื่องตรวจภาพโทรทัศน์ หมายเลขครุภัณฑ์ สปจ.สบ 19 1 เครื่อง 3. โทรทัศน์ ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อโซนี่รุ่น เควีจี 1481 หมายเลขครุภัณฑ์ สปจ.สบ 42 1 เครื่อง 4. โทรศัพท์ยี่ห้อพานาโซนิก หมายเลขครุภัณฑ์ สปจ.สบ 45 1 เครื่อง 5. กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อโซนี่พร้อมอุปกรณ์ควบ หมายเลขครุภัณฑ์ 5820-015-2200/01 1 เครื่อง 6. เครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์ DVCM หมายเลขครุภัณฑ์ 5820-017-3100/01 (45) /87/46 1 เครื่อง 7. เครื่องโทรสาร รุ่น เคเอ็ก –เอฟที 37 ซีเอ็ก หมายเลขครุภัณฑ์ สปจ.สบ 49 1 เครื่อง 8. เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ โซนี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-0003-0001/01 (45)/529/46 1 เครื่อง 9. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด 16,000 บีทียูยี่ห้อ NEC หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-004-0003/01/(45)110/47 1 ตัว 10. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ NEC หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-04-0004/01/(45)238 -239/47 2 ตัว 11. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด 35,000 บีทียู ยี่ห้อ NEC หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-004-0006/01(45)257/47 1 ตัว 12. ผ้าม่านชนิดต่าง ๆ ม่านปรับแสง 220 x 163 หมายเลขครุภัณฑ์ 7230-0011-0001/01 (45)286-294 9 ผืน -2- 13. ผ้าม่านชนิดต่าง ๆ ม่านปรับแสง 382 x 243 หมายเลขครุภัณฑ์ 7230-0001-0001/01 (45)/295/47 1 ผืน 14. โทรทัศน์สียี่ห้อพานาโซนิค ขนาด 20 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-003-0002/01 (45)/198/47 1 เครื่อง โดยคณะกรรมการประเมินราคากลาง ทั้งหมดราคาไม่ตำ่กว่า 1360.-บาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด