ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพืชมงคล
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประชุมประชาคมชุมชนเมือง เทศบาลเมืองไร่ขิง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองไร่ขิง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
การปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน ติดตั้งป้าย เชื่อมท่อระบายน้ำ รวมทั้งทิ้งขยะในเขตทางหลวงฯ

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด