ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประชาคมชุมชนเมือง เทศบาลเมืองไร่ขิง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองไร่ขิง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
การปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน ติดตั้งป้าย เชื่อมท่อระบายน้ำ รวมทั้งทิ้งขยะในเขตทางหลวงฯ

อ่านต่อ ...
เชิญร่วมงานพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

... อ่านทั้งหมด