ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกเดินทาง โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ หอประชุมอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ หอประชุมอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ในพื้นที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดให้บริการรับลงทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -12.00?น.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางกุณธีรา ศรีสุราช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางกุณธีรา ศรีสุราช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”ณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.เหมืองใหม่ ต.บางนางลี่ และต.แควอ้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ในพื้นที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดให้บริการรับลงทะเบียน โดยมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 400 ราย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00-16.30 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวสุนีย์ ทองประเจียด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยนางสาวสุนีย์ ทองประเจียด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่รับลงทะเบียน’’เราชนะ” โดยเวลา 8.30-12.00 น. ณ อบต.แหลมใหญ่. สำหรับประชาชนในพื้นที่ ต.แหลมใหญ่ และต.คลองโคน และ สำหรับเวลา 13.00-16.30 น. ณ อบต.บางแก้ว สำหรับประชาชน ต.บางจะเกร็ง และ ต.บางแก้ว เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ทุพพลภาพ ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 20 แห่ง ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
... อ่านทั้งหมด