ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน อ่านต่อ ...
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฯ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตาร 9(8) แห่งพระราชบัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด