ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ค.ส.ล. ชั้นเดียว วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง 26 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่จอดรถสำหรับงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่จอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 4 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ปริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ถนนศรีกุญชร (โรงไม้ขีดเก่า) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง # ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ e-Auction งานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และระบบสาธารณูปโภคฯ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาเวทียกพื้น ระบบไฟ แสง สี เสียงฯ ประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม ครั้งที่ 21 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ในการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 21 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 2 สาย วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองพนัสนิคม วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด