สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ค.ส.ล. ชั้นเดียว วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง 26 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด