มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยดารจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
มติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด