คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ขั้นตอนและระยะเวลาในการในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
คำสั่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการสนสำนักงานจังหวัดภูเก็ต วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
แต่งตั้งคณกรรมการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๑๐/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสบติดจังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒๔ / ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด