ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประเด็นข้อหารือ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประเด็นข้อหารือ บทความเรื่อง 1. เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร 2. ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา 3. ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 4. ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน 5. หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรลวงให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ปลอม 2. ปภ. แนะการปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 3. ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดูแลราคา “ก๊าซ LPG - น้ำมันดีเชล - ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65 4. เคาะแล้ว! เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ สูงสุดอยู่ที่ 354 บ./วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้ 5. คลังแจงชัด 4 ประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. กรม สบส. เผยพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของประชาชน มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ปภ. แนะเฝ้าระวังรับมือดินถล่มในช่วงฤดูฝน 3. ฝีดาษวานร ใครบ้างติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรง 4. คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ ผ่านพร้อมเพย์ 5. วัยรุ่นจะได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1. ปภ.แนะป้องกัน - รับมือน้ำล้นตลิ่ง...ลดเสี่ยงอันตราย 2. MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม 3. รู้ไว้ ห่างไกล ฝีดาษวานร 4. ทำความรู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” รู้ทันไว้ ไม่เสี่ยงโรค 5. ชักชวนเด็กเล่นพนัน มีความผิด เสี่ยงคุกทั้งคนชวนและผู้ปกครอง เชื่อมโยง ...
โครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด