ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ไฟล์การนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2560 เพื่อชี้แจงให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วน และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แล้วเสร็จทุกหน่วยงานภายในปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เชื่อมโยง ...
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด