ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
คำสั่งมอบหมายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของแต่ละส่วนราชการ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด