ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
สอบราคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (15/05/2560)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี การศึกษา 2560 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (02/05/2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ซอยสาธารณะถนนวิทยะธํารงค์ (ชุมชนสถานีขนส่ง) (14/04/2560)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (07/03/2560)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (27/02/2560)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (14/02/2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ซอยสาธารณะถนนวิทยะธํารงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓) (14/02/2560)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (01/02/2560)
เปลี่ยนแปลงกําหนด วัน เวลายืนซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ (20/01/2560)
เปลี่ยนแปลงกําหนด วัน เวลายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ (20/01/2560)