- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (6) - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (14/02/2557)