นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาท้องถิ่น (28/06/2564)