ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี การศึกษา 2560 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ซอยสาธารณะถนนวิทยะธํารงค์ (ชุมชนสถานีขนส่ง) วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ซอยสาธารณะถนนวิทยะธํารงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงกําหนด วัน เวลายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนศรีบํารุง - ถนนเทพมณี (ชุมชนบ้านใหม่) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงกําหนด วัน เวลายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงกําหนด วัน เวลายืนซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนศรีบํารุง - ถนนเทพมณี (ชุมชนบ้านใหม่) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนเทศบาล ๑๑ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนเทศบาล ๑๐ (สหพัฒนา - วัดเนรมิตร) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนเทศบาล ๑๐ (สหพัฒนา - วัดเนรมิตร) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนสหพัฒนา ซอย ๕ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนสหพัฒนา ซอย ๕ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนสหพัฒนา ซอย ๒ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนสหพัฒนา ซอย ๒ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนเทศบาล ๑๑ (วิทยะธํารงค์ - สหพัฒนา) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง อเนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าเสีย ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธรห้องสุขา ชาย/หญิง สถานีผู้โดยสารจังหวัดยโสธร วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านพงษ์พันธ์ (สมชัยใบบัว) ถนนแจ้งสนิท วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ ซอย ๑๓ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกองช่าง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์บริการ ผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้เพื่อเป็นห้องสมุดบริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส% (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนเขตยศไกร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนโพธิราช วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนศรีวรราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนจุมพลบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรัตนเขต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๘/๒๕๕๙ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนวิทยธํารงค์ ด์วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๙/๒๕๕๙ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตถนนห้าธันวาหน้าเรือนจํา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๗/๒๕๕๙ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ ลท!ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๖/๒๕๕๙ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ ลท!ติกคอนกรีตถนนดํารงค์วิมลคุณ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๔/๒๕๕๙ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๕/๒๕๕๙ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๕๙ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนนครปทุม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ั ถนนอดุลยฤทธิเดช วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนตรีเสน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแจ้งสนิท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๕๙ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) เลขที่ ท.ยส. จ. E ๐๑/๒๕๕๙ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนรัตนเขต (จิ้งสูน) พร้อมท่อระบายนํ้า วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด