สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด