มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หน้าที่และอำนาจในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบลเขาน้อย วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 และความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด