ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์วันที่เผยแพร่
The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn

บรูไนไทมส์ : The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn ซึ่งจะสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงเว็บท่า E-Darussalam เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลและพลเมืองของบรูไนก้าวย่างสู่ระบบออนไลน์ในอนาคต


Md Norshafiee DP Hj Abdul Jalil ผู้อำนวยการ THE E-Government National Centre (EGNC) และ Pg Adrian Pg Salleh Abd Rahaman ผู้จัดการโครงการ Open Data Portal รวมทั้ง Siti Zurainah Hj Zainal Abidin ผู้จัดการโครงการ E-Darussalam ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรถือเป็นเรื่องสากล โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการหรือข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลให้แก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว ดังนั้นโครงการTHE E-Government National Centre (EGNC)  จึงเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างสะดวก และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรม


เว็บไซต์ The data.gov.bn เป็นเว็บไซต์ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเว็บท่าส่วนกลางของหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่กระทบความมั่นคง และไม่กระทบส่วนบุคคล ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการนำเสนอต่อสาธารณชน  อาทิ สถิติและรายงานต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อมูลมากกว่า 300 ข้อมูล และกรมการวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนา (Department of Economic Planning and Development – JPKE) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education - MoE) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health - MoH) และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน  (Ministry of Industry and Primary Resources – MIPR) เป็นผู้รับผิดชอบเว็บไซต์


ด้านการพัฒนาปรับปรุงเว็บท่า  E-Darussalam เปิดตัวอีกครั้งในการฉลองวันข้าราชการพลเรือนในศตวรรษที่ 21 (21st Civil Service Day) ด้วยการปรับปรุงภาพลักษณ์ การออกแบบ โครงสร้างเว็บไซต์ และเพิ่มลักษณะพิเศษเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานสะดวก ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของเว็บท่า  E-Darussalam คือการเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างครบวงจร อาทิ การจ่ายค่าไฟฟ้า การต่ออายุภาษีรถยนต์ และยังรวมถึงการให้บริการข้อมูลภาครัฐ อาทิ ข้อมูลราชวงศ์ สุนทรพจน์และนโยบายต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการ 2 ภาษาได้แก่ ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่ 4 หัวข้อได้แก่ รัฐบาล พลเมือง ธุรกิจ และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบริการใหม่อีก 2 ด้าน คือ ศูนย์พลเมือง และศูนย์การร่วมอภิปรายแหล่งข่าว http://m.bt.com.bn/news-national/2014/11/28/towards-online-future-new-egnc-website
28/11/2557