หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 |3 รายการ

 ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์วันที่เผยแพร่
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Open Data Boot Camp for Government

ประเทศฟิลิปปินส์ : เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2556 data.gov.ph ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "The Open Data Boot Camp for Government"


คุณโอซานา คาซู (Oxana Casu) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ E- Government Center แห่งสาธารณรัฐมอลโดวา นำเสนอโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของประเทศฟิลิปปินส์  (The Open Data Philippines) โดยได้ยกกรณีตัวอย่างของโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสาธารณรัฐมอลโดวา และการนำไปปรับใช้กับประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับพันธสัญญาของประเทศฟิลิปปินส์และการร่วมเป็นพันธมิตรด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลระหว่างประเทศ และอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ data.gov.ph และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรัฐบาลฟิลิปปินส์อื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคุณพอล มาริเอโน (Paul Mariano) ผู้ช่วยนักวิจัยจากธนาคารโลกในหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม อาทิ Microsoft Excel การตรวจสอบ การจัดเตรียม การกลั่นกรอง และการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ต้องการสำหรับวันต่อมาเป็นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลของรัฐบาลอาทิ The Open Procurement Dashboard from PhilGEPS และ The Open Transport initiatives of the DOTC รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการอบรมชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนจากทีมงานสร้างสรรค์ สังกัดสำนักงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาการสื่อสารของประธานาธิบดี


จากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองวันข้างต้น นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ยังได้รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจและพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน

25/07/2557
The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn

บรูไนไทมส์ : The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn ซึ่งจะสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงเว็บท่า E-Darussalam เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลและพลเมืองของบรูไนก้าวย่างสู่ระบบออนไลน์ในอนาคต


Md Norshafiee DP Hj Abdul Jalil ผู้อำนวยการ THE E-Government National Centre (EGNC) และ Pg Adrian Pg Salleh Abd Rahaman ผู้จัดการโครงการ Open Data Portal รวมทั้ง Siti Zurainah Hj Zainal Abidin ผู้จัดการโครงการ E-Darussalam ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรถือเป็นเรื่องสากล โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการหรือข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลให้แก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว ดังนั้นโครงการTHE E-Government National Centre (EGNC)  จึงเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างสะดวก และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรม


เว็บไซต์ The data.gov.bn เป็นเว็บไซต์ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเว็บท่าส่วนกลางของหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่กระทบความมั่นคง และไม่กระทบส่วนบุคคล ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการนำเสนอต่อสาธารณชน  อาทิ สถิติและรายงานต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อมูลมากกว่า 300 ข้อมูล และกรมการวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนา (Department of Economic Planning and Development – JPKE) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education - MoE) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health - MoH) และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน  (Ministry of Industry and Primary Resources – MIPR) เป็นผู้รับผิดชอบเว็บไซต์


ด้านการพัฒนาปรับปรุงเว็บท่า  E-Darussalam เปิดตัวอีกครั้งในการฉลองวันข้าราชการพลเรือนในศตวรรษที่ 21 (21st Civil Service Day) ด้วยการปรับปรุงภาพลักษณ์ การออกแบบ โครงสร้างเว็บไซต์ และเพิ่มลักษณะพิเศษเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานสะดวก ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของเว็บท่า  E-Darussalam คือการเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างครบวงจร อาทิ การจ่ายค่าไฟฟ้า การต่ออายุภาษีรถยนต์ และยังรวมถึงการให้บริการข้อมูลภาครัฐ อาทิ ข้อมูลราชวงศ์ สุนทรพจน์และนโยบายต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการ 2 ภาษาได้แก่ ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่ 4 หัวข้อได้แก่ รัฐบาล พลเมือง ธุรกิจ และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบริการใหม่อีก 2 ด้าน คือ ศูนย์พลเมือง และศูนย์การร่วมอภิปราย

28/11/2557
เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP

เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP ช่องทางใหม่สำหรับข้อมูลข่าวสารนี้เป็นที่คาดหมายว่าจะช่วยในการเผยแพร่นโยบายของรัฐและข้อกำหนดของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไปยังประชาชน


เมื่อวันที่ 25 เมษายน รัฐบาลเปิดตัวโปรแกรมนำร่องใหม่ได้แก่  Việt Nam Online ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี เหงียน ตัน ซุง (Nguyễn Tấn Dũng) ที่มอบให้กับ เว็บไซต์ของรัฐบาล (หรือ The Government e-Portal ในปัจจุบัน) และ The Việt Nam Multimedia Corporation (VTC) เพื่อผลิตและเผยแพร่ Việt Nam Online ซึ่งจะออกอากาศบนเว็บไซต์ www.chinhphu.vn และช่อง VTC5 โดยเน้นการเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้นำ  การทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  การปฏิบัติตามนโยบายใหม่  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ


รัฐมนตรี เหงียน ซวน พุก (Nguyễn Xuân Phúc) ประธานในที่ประชุมจากสำนักงานรัฐบาล  เน้นย้ำถึงการดำเนินการโครงการ Việt Nam Online ว่าจะต้องสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชน และชุมชนธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เล ซวัน โฮป (Lê Doãn Hợp) กล่าวว่า ภายใต้แนวโน้มการบูรณาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เวียดนามต้องมั่นใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบสองทางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน


“Việt Nam Online จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น” นาย Lê Doãn Hợp กล่าว


ทั้งนี้รัฐมนตรี เหงียน ซวน พุก (Nguyễn Xuân Phúc) และนาย Lê Doãn Hợp ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างการผลิตและเผยแพร่โปรแกรม Việt Nam Online ระหว่าง VNGOP และ VTC


By Thanh Thúy

26/04/2551