สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พันธกิจ
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
กรอบนโยบายในการดําเนินงาน มีดังนี้1. การพัฒนากําลังคนทางด้านดาราศาสตร์1.1 สร้างและพัฒนากําลังคนทางด้านการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ให้มีจํานวนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านดาราศาสตร์ของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ1.2 พัฒนาครูผู้สอนดาราศาสตร์ในโรงเรียนให้มีความสามารถในการสอน จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน1.3 พัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางดาราศาสตร์และให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์1.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากลที่จําเป็นต่อการพัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อทางดาราศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้สําหรับประชาชน3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการดาราศาสตร์3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันดําเนินภารกิจทางด้านดาราศาสตร์3.2 สนับสนุนและดําเนินความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมทั้งทางด้านการวิจัยและวิชาการทาง ดาราศาสตร์4. การบริหารจัดการภายในองค์กร4.1 สร้างระบบการบริหารและจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.2 บริหารและจัดการให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ดําเนินการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้4.3 ให้องค์กรมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี