สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
Office of the Official Information Commission

แผนที่

1. ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
2. ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)
3. ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
4. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)
สขร. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วนงาน 1กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานด้านเลขานุการ กขร.

2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. และจัดทำรายงานผลเสนอ ครม.

3. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี สขร.

4. ดำเนินการโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ กขร. และนโยบายรัฐบาล

5. งานติดตาม สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

6. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

8. งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กขร. กวฉ. และ สขร.

9. งานประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างประเทศส่วนงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

2. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำสำนวนอุทธรณ์

3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อ กวฉ.

4. งานด้านเลขานุการของ กวฉ.

5. งานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงและระเบียบของ ครม. ตาม พ.ร.บ.

6. งานพัฒนากฎหมายข้อมูลข่าวสารส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์สำนวนเรื่องร้องเรียน

2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นร้องเรียน

3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นกรณีเรื่องร้องเรียนต่อ กขร.

4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการตอบข้อหารือ ปัญหาการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ

5. งานด้านเลขานุการอนุฯ ร้องเรียน และอนุฯ ตอบข้อหารือ

6. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและเอกชนในการใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนงานส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. งานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน

2. งานการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3. งานการสนับสนุนโครงข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ

4. งานส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายร่วมกับองค์กรภาคประชาชนกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศของราชการ (กพส.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ

2. งานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

3. งานจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติของ กขร. กวฉ. และ สขร.

4. ดำเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ

5. การตรวจสอบระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานช่วยอำนวยการ และธุรการทั่วไป

2. งานสารบรรณทั่วไป

3. งานบริหารบุคคล

4. งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ

5. งานบันทึกข้อมูล

6. งานสนับสนุนด้านธุรการการประชุม

"ศูนย์กลางส่งเสริมสิทธิการได้รู้ มุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งความโปร่งใส"
1. กำกับ ดูแลและสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3. เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน

4. ติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ