สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency : NEDA

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
พันธกิจ
1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ภายใต้การพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค