ศูนย์คุณธรรม
Moral Promotion Center (Public Organization)

วิสัยทัศน์

"ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

พันธกิจ

1. ดำเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดหาความรู้รูปแบบต่าง ๆ

2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรม และการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย