ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
Anti-Corruption Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ๓ และ ๔ และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ
และปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

พันธกิจ
1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค)
2. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ และปฏิบัติตามกฎหมาย
3. พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์
1.ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
2. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา เครือข่ายในประเทศ
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน