สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

แผนที่

มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม
1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง2.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดาวเทียม 3.การพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย4.การประสานงาน โครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 6.โครงการการขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงสู่พื้นที่ขยายผล 7. โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว