การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

แผนที่

1. สำนักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม. งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมภายในองค์การ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. สำนักตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ภายในองค์การ ตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาของที่ปรึกษา ผู้รับสัมปทาน และผู้รับจ้าง ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบแก่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายกลยุทธ์ (ฝกย.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำหนดวิสัยทัศน์ งานวางนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ งานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์การ งานบริหารกลยุทธ์ งานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การและส่วนงาน งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและงานรายงานผล การดำเนินงานขององค์การ งานบริหารผลการดำเนินงาน งานสถิติและข้อมูลขององค์การ งานการบริหารกิจการที่ดี งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานควบคุมคุณภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายวิชาการ (ฝวช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนหรือดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในลักษณะต่างๆ งานวางแผนงานและแผนลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวม งานวางแผนระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างๆ งานบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้า งานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การ งานวิจัยในภาพรวมขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานจัดหาเงินกู้ งานบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ งานเบิกจ่ายและตรวจจ่าย งานภาษีต่างๆ งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณและเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน และงานออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และโครงการอื่นๆ ขององค์การ งานประมาณราคา งานจัดทำเอกสารประกวดราคา งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานมาตรฐานการออกแบบ งานอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานคัดเลือก บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (ฝฟค.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน งานออกแบบ งานข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีและอาคารของโครงการรถไฟฟ้า งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานวางแผนการเดินรถ งานคัดเลือก บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต และผู้รับสัมปทาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (ฝบก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน จัดทำข้อกำหนด ขอบเขตงาน คัดเลือก บริหารงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ขององค์การทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและรังวัดเขตทาง งานประเมินราคา งานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสอบสวนสิทธิ์ งานกำหนดค่าเงินทดแทน งานจัดกรรมสิทธิ์ งานจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี รวมทั้งการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล งานบำรุงรักษาอาคารและลานจอดรถ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทำมาตรการ และงานอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


12. ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (ฝธส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา ความเหมาะสม การจัดให้มี และการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารผลตอบแทน งานพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานบริหารองค์ความรู้ขององค์การ งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานการพัสดุ งานบริหารสำนักงานและยานพาหนะ งานบำรุงรักษาสำนักงานและพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

14. ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ งานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

15. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

16. สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การกำหนดมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานและขอบเขตงานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้

1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ภารกิจ
จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้ทำการวิเคราะห์และกำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2555-2559 จำนวน 9 ภารกิจ ได้แก่

1) ดำเนินการให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผน
2) ดำเนินการให้มีบริการรถไฟฟ้าฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
3) ดำเนินการให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
4) ดำเนินการให้มีโครงสร้างค่าโดยสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
5) ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
6) พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
7) ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
8) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟฟ้าฯ
9) มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้ รฟม. จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จำนวน 10 เป้าประสงค์ ได้แก่
1) รถไฟฟ้า รฟม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ
4) มีบริการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ
5) มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
7) องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน
8) มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
9) บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ
10) รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน