ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)

สำนักวิชาการและสารสนเทศ
- กลุ่มงานวิชาการ
ภารกิจของกลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอล งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรมเยาวชน การแสดงทางวัฒนธรรม งานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งานผลิตหนังสือและสื่อวิชาการ งานเครือข่ายวิชาการ และงานวิจัย
- กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ภารกิจของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ประกอบด้วย งานบริการห้องสมุด ให้บริการหนังสือ วารสาร งานวิจัย ข่าวมานุษยวิทยา โสตทัศนวัสดุ และบริการอินเตอร์เน็ต งานจดหมายเหตุบันทึกภาคสนามของนักมานุษยวิทยา งานจดหมายเหตุศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์
ภารกิจของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์ ประกอบด้วย งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิตอล งานออกแบบกราฟฟิค งานบริการโสตทัศน์

สำนักอำนวยการ
- กลุ่มงานแผนงานและบริหารบุคคล
ภารกิจของกลุ่มงานแผนงานและบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย งานแผน งานงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารบุคคล งานบัญชีและควบคุมภายใน
- กลุ่มงานคลังและบริหารสินทรัพย์
ภารกิจของกลุ่มงานคลังและบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย งานการเงิน งานพัสดุ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ งานจัดจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก งานคลังสินค้าและวัสดุ
- กลุ่มงานบริการกลาง
ภารกิจของกลุ่มงานบริการกลาง ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชุม งานบริการสถานที่และจัดเลี้ยง งานยานพาหนะ และงานบริการทั่วไป
วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมุ่งหมาย “ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา
3. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน
4. ส่งเสริมให้มานุษยวิทยาเป็นที่รับรู้และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ
2. สร้างองค์ความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่
3. เป็นสถาบันที่เผยแพร่งานวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และ4. สร้างความสมานฉันท์ในสังคม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งข้อมูลทางมานุษยวิทยาเพื่อการศึกษาค้นคว้า
1.1 พัฒนาและต่อยอดแหล่งข้อมูลเพื่อตอบสนองทางวิชาการ
1.2 พัฒนางานเชิงรุกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน หรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม และกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำความรู้ทางมานุษยวิทยาขับเคลื่อนสังคมเพื่อฟื้นคุณค่าความเป็นมนุษย์
2.1 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมในการสร้างหรือปรับ เปลี่ยนนโยบายสาธารณะ
2.2 สนับสนุนการวิจัยหรือปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่นและในเมือง/กลุ่มคนเจ้าของ วัฒนธรรม/คนชายขอบ
เพื่อสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองโดยเชื่อมโยงภาคีเครือ ข่ายต่างๆ