หอภาพยนตร์
FILM ARCHIVE (Public Organization)


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด


พันธกิจ

๑. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์