กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพบ.) ปรากฏในโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดยมีกรอบอัตรากำลังรวม 3 อัตรา เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายใน ซึ่งยังไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนละส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการของ สปน.ให้มีความเป็นเลิศ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ สปน.ให้ดีขึ้น (Better Service Quality)
2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของส่วนราชการใน สปน.ให้มีความเหมาะสม (Rightsizing)
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของบุคลากร สปน.ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล (High Performance)
4. ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance)