บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
S.R.T. Electrified Train Company Limited

วิสัยทัศน์ “บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล” พันธกิจ “บริษัทฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า”