สำนักตรวจราชการ
Bureau of Inspection

1. จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
2. เป็นศูนย์ประสานการตรวจราชการ ประสานแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ทบวง กรม
3. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน
4. ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
6. พัฒนาการตรวจราชการ รวมทั้งการสร้างระบบสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
1. พัฒนาระบบและบุคลากรด้านการตรวจราชการ รวมทั้งสร้างระบบสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ
2. สนับสนุนการตรวจราชการและภารกิจที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย
3. สนับสนุนการติดตามสอดส่องความโปร่งใสในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล