สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

1 สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
(ก) สำนักอำนวยการ

2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ก) สำนักฝึกอบรม
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม

3 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1-2
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินิย

4 สำนักงานต่างประเทศ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักวิเทศสัมพันธ์
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1-3

5 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 - 4

6 สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน

7 สำนักงานวิชาการ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา
(จ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
(ฉ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้

8 สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีขออนุญาตฟ้อง 1-3
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1-2

9 สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 - 3

10 สำนักงานคดีพิเศษ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 - 5

11 สำนักงานคดียาเสพติด
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 7

12 สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 - 6

13 สำนักงานคดีศาลแขวง
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 - 8

14 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 - 7

15 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1- 6

16 สำนักงานคดีอาญา
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 - 1 2
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน

17 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 – 7

18 สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 - 6

19 สำนักงานการบังคับคดี
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี 1-4

20 สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1 - 2
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ

21 สำนักงานคดีแพ่ง
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 - 9

22 สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 - 4

23 สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 - 2

24 สำนักงานคดีภาษีอากร
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 - 4

25 สำนักงานคดีล้มละลาย
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 - 3

26 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
(จ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 - 4
(ฉ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย

27 สำนักงานคดีปกครอง
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 – 6

28 สำนักงานคดีปกครองระยอง
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 - 2

29 สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 - 2

30 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี 1 - 2

31 สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 - 2

32 สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี 1 - 2

33 สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 - 2

34 สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1 - 2

35 สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1 - 2

36 สำนักงานคดีปกครองสงขลา
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา 1 - 2

37 สำนักงานคดีแรงงาน
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 - 2
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา

38 สำนักงานคดีแรงงานภาค
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค

39 สำนักงานคดีศาลสูง
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 - 3

40 สำนักงานคดีศาลสูงภาค
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค

41 สำนักงานอัยการภาค
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค

42 สำนักงานอัยการจังหวัด
(ก) สำนักอำนวยการ

43 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
(ก) สำนักอำนวยการ

44 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
(ก) สำนักอำนวยการ

45 สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด
(ก) สำนักการคลัง
(ข) สำนักบริหารกลาง
(ค) สำนักบริหารงานวินัยและระบบคุณธรรม
(ง) สำนักบริหารงานสนับสนุนงานอัยการสูงสุด
(จ) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(ฉ) สำนักบริหารทรัพย์สิน
(ช) สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
(ซ) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


47 สำนักงานตรวจสอบภายใน

47 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
ส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(มาตรา 23) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(2) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(3) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(5) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(7) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(8) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
<< วิสัยทัศน์ >>
"องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน"
<< พันธกิจสำนักงานอัยการสูงสุด >>
1. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

2. ธำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

<< ยุทธศาสตร์ >>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย