สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
Office of the National Security Council

อำนาจหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่ ๒ ประการ
ประการแรก มีหน้าที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ นโยบายการทหาร นโยบายการเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กิจการทหารและกิจการของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดและเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ประการที่สอง มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นการปฏิบัติงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ช่วยพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้น คณะกรรมการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ
คณะกรรมการประจำของสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ต้องสิ้นสุดลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในจำนวนที่เหมาะสมตามภารกิจ คณะกรรมการประจำที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการร้อยกรองงาน และคณะกรรมการประสานงาน
คณะกรรมการพิเศษ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปัญหาที่มีนัยทางการเมืองหรือปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการพิเศษจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี และจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่หรือยืนยันการแต่งตั้งเดิมหากจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ต่อไป คณะกรรมการพิเศษที่สำคัญ อาทิเช่น คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเส้นเขตแดนของประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) และคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลภารกิจที่เป็นการเฉพาะมีความจำเป็นเร่งด่วน และเมื่อปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น คือยุติปัญหาได้แล้ว ก็จะสลายตัวไป คณะกรรมการเฉพาะกิจที่สำคัญ มีอาทิ คณะกรรมการควบคุมญวนอพยพ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้อพยพจากอินโดจีน
คณะกรรมการทั้ง ๓ ประเภทนี้ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามความเหมาะสม


วิสัยทัศน์   มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน    พันธกิจ ๑. การประเมินสภาวะแวดล้อมและวิกฤติการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์๒. การกำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง๓. การอำนวยการ ประสานงาน และติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ความมั่นคง๔. การอำนวยการ และกำกับดูแล การบริหารวิกฤตการณ์ความมั่นคง๕. การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน๑ ยุทธศาสตร์การกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) มีการกำหนดทิศทาง นโยบายด้านความมั่นคงที่ถูกต้อง ก้าวทันต่อสถานการณ์สามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้ ๒) นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการสำหรับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ๑) ระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒) การกำหนดนโยบาย ทิศทางด้านความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และถ่ายทอด เชื่อมโยงกับแนวทางการบริหารนโยบายของรัฐ ๓) การกำหนดข้อตกลง พันธกรณี พันธสัญญาระหว่างประเทศมีเหมาะสมกับผลประโยชน์และความ มั่นคงของชาติ กลยุทธ์ ๑) การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นปัญหานโยบายและยุทธศาสตร์ที่มาจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และ เป็นระบบ รวมทั้งมีการพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ตลอดจนการป้องกันก่อนเกิดปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๒) พัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำไปสู่การปฏิบัติ ๓) การกำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนงานที่เกี่ยวข้อง ๔) การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ กลไก และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) เกิดความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วน และเอกภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง ๒) การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยกลไกในระบบงานความมั่นคง หน่วยงานระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติโดยเฉพาะจังหวัด ให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ ๓) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ๔) การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการด้านความมั่นคงจากการประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที ตัวชี้วัด ๑) การขับเคลื่อนการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ โดยการกำหนดและขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พัฒนาแนวทาง มาตรการที่เกี่ยวข้อง ๒) การกำหนดกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย หรืองานด้านความมั่นคงของชาติมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๓) การสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงของชาติกับต่างประเทศ กลยุทธ์ ๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในกรอบคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๓) การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในกรอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน ของ สมช. ๔) การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง /กรม และระดับจังหวัด ๕) การประสานการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ของหน่วยงานของรัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและสร้าง เครือข่ายความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) องค์กรและเครือข่ายมีความรู้ มีการพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ ตัวชี้วัด ๑) การจัดทำรายงานสภาวะด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ๒) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ กฎหมายด้านความมั่นคง และเครือข่ายความมั่นคง ๓) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลยุทธ์ ๑) สร้างโอกาสและพัฒนาความร่วมมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและเครือข่ายในการดำเนินภารกิจความมั่นคง ๓) พัฒนาระบบ ศูนย์คลังสมองด้านความมั่นคงศึกษา ๔) ส่งเสริมการจัดเวที และการจัดช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคประชาชนแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการที่ดี และ สร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ ตัวชี้วัด ๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงบุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการเป็นมืออาชีพด้านความมั่นคง ๒) มีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี อาทิ แผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารจัดการ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม แผนงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอื่นๆ กลยุทธ์ ๑) อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึง พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ๓) พัฒนาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๔) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพด้านความมั่นคง