บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท)
MCOT Public Company Limited.

แผนที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บมจ. อสมท มีภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์
สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

พันธกิจ
1.ผู้ชม : นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม
2.ลูกค้า/คู่ค้า : ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.พนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4.ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
5.สังคมชุมชน : ส่งเสริมเนื้อหาและสาระความรู้ เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้
6.ประเทศ : สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ
แผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

SO1: Operational Excellence พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

SO2: Financial Stability บริหารจัดการเสถียรภาพระบบการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3

SO3: New S-Curve สร้างมูลค่าและรายได้จากธุรกิจใหม่