โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.)
Playing Cards Factory Excise Department

      ผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่จัดการและดำเนินกิจการของโรงงานไพ่ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง


   1.บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน


   2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด


   3. ออกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติภายในขอบเขตระเบียบแบบแผนที่วางไว้


      รองผู้อำนวยการ รับผิดชอบในการช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการบริหารงานขของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการปกครองบังคับัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่จากผู้อำนวยการ


      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบในการช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการบริหารงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างโดยรับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ รองจากผู้อำนวยการ


      เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในโรงงานไพ่ในด้านงบประมาณบัญชีพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้การใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


      ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานในการจัดการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุ งานช่างกลโรงงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 แผนก


  1. แผนกธุรการและการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานโต้ตอบหนังสือ

  2. แผนกบัญชีและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชีและงบประมาณ การจำหน่ายไพ่ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  3. แผนกการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านรับ-จ่าย เก็บรักษา-ฝาก-ถอน การนำส่งเงิน

  4. แผนกพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมงาน ด้านรับ-จ่าย เก็บรักษา-จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ


      ฝ่ายโรงพิมพ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แผนก


  1. แผนก(ย่อย) เตรียมการพิมพ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียงพิมพ์ ตัดกระดาษ ทำแม่พิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์

  2. แผนกพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีหน้าที่พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมแสตมป์สุราสรรพสามิต

  3. แผนก(ย่อย)เย็บเล่มทำปก มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเข้าเล่ม เย็บสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ


      ฝ่ายผลิตไพ่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผลิตไพ่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แผนก


  1. แผนกผลิตไพ่ตัวเล็ก มีหน้าที่ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีนสี่สี และไพ่ผ่องจีน

  2. แผนกผลิตไพ่ป๊อก มีหน้าที่ผลิตไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อกพลาสติก

  3. แผนก(ย่อย)ประทับตราไพ่ มีหน้าที่ประทับตราไพ่ป๊อกที่นำเข้าจากต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
พันธกิจ
1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการจำหน่ายไพ่ภายในประเทศ ตาม พรบ. ไพ่ 2486
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ

ขยายธุรกิจในอนาคต

• กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป

• กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า

• กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการในการให้บริการ

• กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง