ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กลุ่มงานบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโปรแกรมระบบงานและระบบงานข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระบบงานให้บริการ (Front Office) และระบบการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและบริหารงาน (Back Office) การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาระบบ e-Investigation เพื่อสนับสนุนระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการการกำหนดรหัสและมาตรฐานในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านระบบฐานข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดำเนินการตามโครงการความประสานงานด้านการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ2. กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสปน. กำหนดมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานดำเนินการตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและการสื่อสารพัฒนาและ ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อรองรับภารกิจของ สปน. และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี และบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร3. กลุ่มงานแผนงานและบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นร. และ สปน. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. จัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งการรายงานผลตามแผนฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในภาพของ ศทก. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน.4. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการของ ศทก.
1.จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี
2.ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี
3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี
4.เป็นศูนย์ปฏิบัติการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี
5.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
6.ให้คำปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการในสังกัด
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน”
1. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่
2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ /ระบบศูนย์กลางข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี