สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
The National Identity Office

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันหลักของประเทศ เพื่อเสนอคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว
2. เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่และการให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล
พันธกิจ
1. จัดทำ หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายดำเนินงานด้านการเสริมเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางหลักในการดำเนินงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการขององค์กร ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติทั้งในและต่างประเทศ