กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division

แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 งาน ดังนี้1. กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)6. งานธุรการ
     กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ข) บริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี
(ค) พัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนของสำนักนายกรัฐมนตรี
(ง) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ สปน. อย่างมืออาชีพเพื่อ สปน. บรรลุวิสัยทัศน์