สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
The office of The Royal Development Projects Board

1. ตามเสด็จเพื่อรับและประมวลพระราชดำริ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบหมาย หรือตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
พันธกิจ
เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กปร. ในระยะต่อไป มุ่งสู่ความเป็นความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพสูงเป็นหน่วยงานแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ดังนี้
1) ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์และรับสนองพระราชดำริ
2) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพิจาราณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชนในการ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7) เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2560