องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ว่าจ้าง รับจ้าง จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

2. สำรวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ จัดการและบำรุงรักษาระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม

4. คำข้อตกลงร่วม เพื่อให้การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

5. เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

6. กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

7. ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อจน.

8. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

9. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

10 .เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ ของ อจน.

11. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของ อจน.

12. ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ อจน.

13. ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย

14. การทำการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ อจน.
     "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี"

พันธกิจ
"บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ"
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และพื้นที่วิกฤตส่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานการจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาช่องทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายและการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคม


ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมถรรถนะขององค์กร บุคลากร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู้การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.555 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2550
2. ระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียทั้งระบบบำบัดรวมและระบบบำบัดขนาดเล็กได้รับการก่อสร้างและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 21 แห่ง ภายในปี 2560
3. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 35 แห่ง ภายในปี 2560