สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ThaiHealth Promotion Foundation

แผนที่

วิสัยทัศน์

“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”พันธกิจ

“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล
และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์
ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”