สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
Thailand Institute of Justice

วิสัยทัศน์

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

พันธกิจองค์กร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพ รวมถึงมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


2. ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ


3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการปฏิบิติตามหลักนิติธรรม สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความรู้และโอกาสแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติ (UN Programme Network Institutes - PNIs) รวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบอาเซียน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมการนำ UN Bangkok Rules และมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดไปใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศึกษา วิจัย สร้าง พัฒนาและรวบรวม องค์ความรู้ ข้อมูล สถิติ ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มาตรฐานและบรรทัดฐานของ UN/UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสธท. ให้เป็นหน่วยงาน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สามารถสร้างเครือข่ายและปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ