สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office of the Decentralization to Local Government Orgranization Committee

สำนักงาน ก.ก.ถ. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 15 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง…….ถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
3. ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
“เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
พันธกิจ
1. ทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม
3. จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ
4.พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. จัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความจำเป็น
9. ศึกษา วิจัย และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ
10. ติดตาม ประเมินผล และประมวลผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. วางระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประสานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ
14. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ
15. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย