บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

ยุทธศาสตร์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ

2. กำกับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

3. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ