กองคลัง
Finance Division

     อำนาจหน้าที่ของกองคลัง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 (ข้อ3 (3)) มีดังนี้

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี

     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ให้ภารกิจหลักของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
1. บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. บริหารการรับจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ดำเนินการด้านการบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMIS