การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. (EGAT))
Electricity Generating Authority of Thailand

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด และประเทศใกล้เคียง รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้า เช่น การให้บริการงานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และก่อสร้างโครงการ เป็นต้น
วิสัยทัศน์"องค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล" โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นนำรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย: • Good corporate governance เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล • A high performance organization เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง • Operational excellence เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ • National pride เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ • Financial viability เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงานพันธกิจผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์
แผนยุทธศาสตร์
  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก มีเป้าประสงค์ในการผลิตและส่งพลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ และรักษาอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าไว้ในระดับที่เหมาะสม
  • สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือ
  • เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน
  • เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  •