ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

เป็นผู้นำด้านการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน
พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยและเหนือความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5. เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีธรรมาภิบาล