สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน., EFAI)
The Energy Fund Administration Institute (Public Organization)


1. ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการกำหนด

2. ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบาย หรือคณะกรรมการกำหนด

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการมอบหมาย
วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :
1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผนบริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราชดเชยและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์ :

1. จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน
กลยุทธ์ :

1. ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาระบบงานด้านวิจัยและยุทธศาสตร์ รวมทั้งงานเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และการจัดทำข้อมูลสนับสนุน ธพ. สนพ. และ กบง. ให้ได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนางานทรัพยากรบุคคลของสถาบันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :

สบพน. สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานที่ดีและมีบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง