สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

1. นำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์และแผนงานที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตลอดจนประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบูรณาการการทำงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน/บัญชี งานพัสดุ และงานงบประมาณ ตลอดจนงานอำนวยการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน อาทิ เช่น การอำนวยการติดตามการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุม เป็นต้น

3. ดำเนินการการวางระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คือ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร องค์กรเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนด รวมทั้ง การประสานปฏิบัติกับส่วนราชการหน่วยงาน ธนาคารที่เกี่ยวข้องในการแจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ การโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

4. วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสารสนเทศตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการติดตามประเมินผลการตรวจสอบและการรายงานผลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินโดรงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคีเครือข่ายในชุมชน บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมีการดำเนินการลงไปถึงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต้องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในการดำเนินโครงการ

6. สรุปรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ

7. ดำเนินด้านวิชาการและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ภายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ดำเนินบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับของชุมชนเดิม และโครงการที่เกี่ยวข้อง ทุกเรื่อง ทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แล้วเสร็จ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
“ บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ”
1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด