สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of The Board of Investment

แผนที่

สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่งตั้ง
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงาน
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ของสํานักงาน
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การรวบรวมและจัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการ ลงทุน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักการตลาดเพื่อการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย
(2) จัดทำยุทธศาสตร์ชักจูงการลงทุนรายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
(3) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
(4) สร้างเครือข่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ประสานงานกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
(6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มการลงทุน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของคนไทยใน ต่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และประชุมเจรจาเกี่ยวกับความตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการลงทุน
(3) ดําเนินการแก้ต่างกรณีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการ ให้สิทธิและประโยชน์ด้านการลงทุน
(4) ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบด้านการลงทุนของประเทศต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ เอื้ออำนวยต่อการลงทุนโดยรวม และการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล
(2) ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
(3) เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
(4) ดําเนินการและพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตชิ้นส่วน กับผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน
(5) ดําเนินการแก้ไขปัญหานักลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(6) ประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 7
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักสารสนเทศการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเพื่อ สนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน
(4) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน ออกแบบฐานข้อมูล จัดระบบการรวบรวม บันทึกข้อมูล การประมวลผล และจัดทําสถิติสารสนเทศด้านการลงทุน
(5) ศึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในของสํานักงานและเชื่อมโยง เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำยุทธศาสตร์ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิและประโยชน์
(2) จัดทํายุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(3) วางแผนพัฒนาการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
(4) ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและวางเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน
(5) ประสานและจัดทําแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายส่งเสริมการลงทุน และนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(6) ประเมินผลกระทบของนโยบายด้านการลงทุน และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและ โครงการของสํานักงาน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลด้านการลงทุน และอํานวยความสะดวกในการสำรวจลู่ทางการลงทุน การหาผู้ร่วมทุน หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุนแก่นักลงทุน
(2) ให้บริการและอนุญาตให้อยู่ในประเทศ และอนุญาตให้ทํางานสําหรับช่างฝีมือและผู้ชํานาญการต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน
(3) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(4) ดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ให้บริการและจัดทําสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและบรรยากาศการลงทุนของประเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักบริหารการลงทุน 1-4 มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน บริหารงานการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน การให้ความคุ้มครองติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ ส่งเสริมการลงทุน
(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเชิงเศรษฐกิจ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงวิธีการให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บัญญัติให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงให้เกิดการลงทุนในภูมิภาค
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน
(3) บริหารงานสิทธิและประโยชน์ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ ส่งเสริมการลงทุน
(4) สร้างเครือข่ายการลงทุน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ มี อำนาจหน้าที่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน
(3) รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมทั้งติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 7 แห่ง ใน แฟรงก์เฟิร์ต นิวยอร์ค ปารีส โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ลอสแอนเจลีส และโอซากา

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     1. ร่วมคิด (Policy Advocate)
          เป็นแกนนำในการริเริ่มผลักดันให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะมีบทบาทเป็นตัวเร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการส่งเสริมการลงทุนแบบมีเป้าหมาย โดยใช้จุดแข็งคือ อำนาจตามกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รายพื้นที่ และ/หรือ เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น
2. ร่วมบริการ (Comprehensive Services)
          มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการลงทุนอย่างครบวงจร โดยนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดการจัดบริการชักจูงและส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร รวมทั้งการจัดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน
3. ร่วมประสาน (Coordinator)
          ประสานเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น การพัฒนาแรงงาน เทคโนโลยี สาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างเครือข่าย และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักลงทุน